Piano Sonatas No 4-5 & 6

Piano Sonatas No 4-5 & 6

VLADIMIR SHAKIN, TATYANA ZAGOROVSKAYA

Piano Sonatas No 7-8 & 9

Piano Sonatas No 7-8 & 9

V. SHAKIN, V. VISHNEVSKY, I. LEBEDEV

Piano Sonatas No 10-11 & 12

Piano Sonatas No 10-11 & 12

V. Vishnevsky, S. Uryvayev, T.Zagorovskay

Piano Sonatas No 13-14 & 15

Piano Sonatas No 13-14 & 15

D. EFIMOV, V. VISHNEVSKY, V. SHAKIN

Piano Sonatas No 16-17 & 18

Piano Sonatas No 16-17 & 18

L. ZAICHIK, T. ZAGOROVSKAYA, S. URYVAYEV

Piano Sonatas No 23-24-25- 26

Piano Sonatas No 23-24-25- 26

I.LEBEDEV/V.VISHNEVSKY/T.ZAGOROVSKAYA/R.L

Concerto For Violin And Orch.

Concerto For Violin And Orch.

M.GANTVARG/O.MARTINOVA/C.TCHINAKAJEV

Serenade No. 13 In G Major

Serenade No. 13 In G Major

st. Petersburg Soloists/m.gantverg

Piano Concertos No. 1 & 2

Piano Concertos No. 1 & 2

A.SVYATKIN/ST. PETERSBURG STATE SO/A